Wednesday, January 11, 2012

Saluton

Estimataj,
Saluton.
Mi revenas denove!!!!!

Wednesday, June 16, 2010

Budho revenu en la mondon!!!!!!!

Budho revenu!
Nenie paco
en la mensoj de homoj. Nenie en la lando
loko sen batalo.
Ho ve, ĥaosa lando, malpacaj mensoj.
Ĉio seka , ĉio sovaĝa!
Mankas signoj de homeco.

Budho revenu!
Nenie en la koroj de homoj
restas sentoj de homeco.
Ĉie en la mondo regas brutaleco.
Ĉio malplenas, ĉio mornas!
Infero de sango!

Narendra Raj Bhattarai

Wednesday, May 26, 2010

ILO

Antaŭ kelke da jaroj la reĝo de Patano kunvokis lertajn skulptistojn de la valo.

La reĝo faris jenan anoncon: "Grandegan premion mi donos al tiu kiu skulptos la plej bonan statuon de mi. Pretigu viajn ilojn."

Aŭdinte la sciigon, la metiistoj komencis disputadi pri la meritoj de siaj iloj.

La skulptisto de Katmando fiere diris, "Estas certe ke mi gajnos la premion ĉar mia ilo estas la plej bona en la mondo."

La dua artisto, de Baktapuro, arogante ekkriis. "Tute ne. La mia estas la plej bona. Tial la gajnotaĵo nepre estos mia."

Tiel aliaj inkluzive ankaŭ iujn skulptistojn de Patano fanfaronis pri siaj iloj. Dume juna cizelisto el Patano kies nomo estis Arniko, kaj kiu apenaŭ estis pli aĝa ol knabo, tuj komencis labori per sia cizelo kaj faris skulptaĵon de la reĝo kiam la aliaj metiistoj estis disputantaj.

Ja, la patana artisto Arniko gajnis la ludon, kaj la grandan premion de la reĝo kiel rekompencon.

Esperantistoj, ni kunlaborantaj, ni havas ilon; tiu estas Esperanto. Ni ne perdu nian tempon babilante aŭ disputante.

Ni tuj eku skulpti la plej bonan mondon per Esperanto. Ni skulptu nian skulptaĵon.

Eterne vivu Esperanto.


Narendra Raj Bhattarai

Thursday, May 13, 2010

KIU DIRAS KE VI MORTIS ?

Narendra Raj Bhattarai, Nepalo

"Na tvevaham janu nasama; na tvam neme ĵanadhipa.
Na ĉaiva na vavishjam,sarve bajamata param."
-El Bagvatgito, sanskrite"-

Libera traduko estas:"Estas vane lamenti pri ies morto;ĉiuj estasnedetrueblaj,nemortemaj. Kvankam la korpo ŝajnas naskiĝi kaj morti,ne detriĝas vi aŭ mi; kiel la aero en argila vazo: ĝi restas eterne post ties rompiĝo."

Al D-ro Keŝav Ram Ĝoŝi

Kiu diras ke vi mortis ?
Stelojn vi studis, stelo vi estiĝis.
Vespere en la ĉielo,
Salutas vi per brileto.

Ho brila stelo,bela asro,
Ni rigardas vin nia pastro.
Inter steloj sur la supertero,
Ni vidas vin kun plenespero.
Kiu diras ke vi mortis ?
Stelojn vi studis, stelo vi fariĝis.

Per la dolĉa lingvo Esperanto,
Ni ofte alparolas vin en silento,
Ĉirkaŭ nur diamentoj helbluaj
Sidas vi ĉiele kun amokuloj.
Kiu diras ke vi malaperis
Stelojn vi studis,stelo vi elmontrĝis.

Ho ruĝa rozo de la Esperanta ĝardeno,
Jes ni taksas vininda de admiro.
Memoro agrabla sur nia menso fluas
Kial ni kredu ke morto sur vin falas?
Kiu diras kevi senvivis?
Stelojn vi studis,stelo vi retroviĝis.

Vi vokas al ni el ĉielo,
Vekigan vokon esperantan kiel mielon,
Ve se ni ne aŭskultas tion
Certe niplenumos dezirojn viajn
Marŝos la vojon ne aliajn.
Kiu diras ke vi pereis ?
Stelojn vi studis,stelo vi reaperis.

ESTAS LA VINTRO MALVARMEGA SE ONI NE HAVAS VARMAJN MEMOROJN.

Rajani Bhattarai, Nepalo

D-RO KEŜAV RAM ĜOŜI

“Buhari,(Esperante bofilino),preparu por mi tason da teo”. .,Ofte li alvenis en mia hejmon kaj petis.Li estis nia najbaroD-ro Keŝav Ram Ĝoŝi.Li petis specialan teon, Li ŝatis fortan boligitan teon kun lakto kaj sukero,kiun mia edzo nomas ŝoforistan teon.Je taso de teo ni babaladis pri io ajn, Esperanto, la ĉiu taga vivo, astronomio ktp.

Parolante pri astronomio li mokis horoskopistojn t.e la sortodevinistojn, li tute ne kredis je devenoj kaj ĉiam diris ke la astronomia fako estas tute alia matmatika scienco.

Mi konatiĝis kun li hazarde dum festo de ia familia ceremonio de eksa ĉefministro Kirti Nidi Bista antaŭ eble 12 jaroj, mia edzo prezentis min al li, La.senpredenta viro,estis grizharara kaj malaltastatura kaj portis fortajn okulvitrojn. Ja, lia fizika aspekto ne estis rimarkebla sed nur kiam oni ekparolis kun li, oni ekkonis lian veran personecon;grave lerta,ĝentila,sincera,kaj scianto de pluraj lingvoj ,Esperanto la plej
satata inter ili.

Babilante mi trovis ke li estas ne nur nia najbaro,sed ankaŭ ke mia onklo kaj li estas samaĝuloj kaj ili kunlaboris kiel reĝa astronomisto en la tiama reĝa palaco. De praj tempoj lia familio kaj mia patra familio praktikis la saman profesion de reĝa astronomisto.

Dum unu el tiaj vizitoj en mia hejmo, mi parolis kun li pri baldaŭa edziĝino de mia filino, Aŭdinte tion li tiel entuziasmis ke en la sekva tago li revenis kaj ransdonis al mi sur peco de papero la bonaŭguran daton kaj tempo por religia geedziĝa ceremonio. Mi ankoraŭ konservas tiun skribaĵon en kiu li kalkulis la taŭgan daton kaj la tempon per ruĝa inko. Bedaŭrinde li ne povis partopreni la okazon!!!!!.

Ĉiuj tiuj kiuj venas en la mondon devas forlasi ĝin,tio estas regulo de la naturo. Sed la memoroj kaj aliaj forlasintaj spuroj ĉiam restas.
Li estis paca kaj trankvila,lia animo restu paca kaj traknvila .

FRAŬLINO APSANA GIRI

“Saluton” alvokis nin iu milda,dolĉa kaj eĉ rava voĉo. Turnante niajn kapojn malantaŭen ni trovis virinetecan, preskaŭ knabinecan,malaltan kaj iom plumpan figuron sur la tratuaro en Malnova Baneshvaro apud la pipal arbego tie. Ŝi estis vestita per salvar-ĉemizo de ruĝeta koloro.

Ŝajne ŝi konis min kaj silente mansalutis min ekridante kiam ŝi fiksrigardis min rekte en mila okuloj. Ŝi estis tia ke oni estis tuj impresita pro ŝiaj nigraj okuloj en ĉarma vizaĵo kun dolĉa rideto.

Mia edzo, ekstarante komencis paroli pri iuj,Esperantaĵoj,la sabata kunveno ktp. kaj gratulis. Laŭ mi eksciis ke ŝi baldaŭ vojaĝos al Japanio por partopreni la UK-n kaj ke de tie flugos al Usono por komenci studaon.

Ŝercemulo mia edzo diris, “Ankaŭ mi volas partopreni la UK-n. Mi ne havas flugbileton,do ni faru tiel vi eniru en mian poŝon kaj kaŝinnte vin mi flugos al Tokio per via bileto.”

Ŝi laŭte ridis.

Dum konversacio, mia edzo demandis “Kion vi studos en Usono, ĝis doktoriĝo.?"

“Ne,mi studos nur ĝis magistro.” ŝi respondis.

Mia edzo rimarkis “Vanas, ĉar vi jam ricevis magistran diplpmon. Ĉu ne.?

Ŝi ridetis kaj respondis, "Nu, mi volas scii kial ĉiuj volas studi en Usono,kian ĉarmon ĝi enhavas?,Nur tiom, poste mi revenos al Nepalo kaj laboros en mia vilaĝo, mi volas plibonigi niajn vivojn, la tutan tempon mi restis silenta kaj ŝi turnis scivolemajn okulojn al mi.

Mia edzo diris, “Ŝi ne parolas hodiaŭ,ŝi observas silentadan tagon, kaj eĉ alikiale ŝi devas ne paroli.

“Kial?, Mi aŭdas ke ŝi estas esperantisto.To ne devas esti problemo por la sinjorino”, ŝi diris.

Tio ne estus problemo por la sinjorino, sed komreni ŝin ja estus problemo por vi ,” ŝercis mia edzo.

Tio estas la sola memoro kiun mi havas de ŝi,tamen ĝi estas viva impresa kaj kvazaŭ freŝa en mia menso. Poste mi eksciis ke ŝi forpasis pro aŭtoakcidento en Usono. Ŝi ne povis plenumi sian deziron plibonigi ŝian vilaĝon. Restu ŝia animo en paco.

MEMORE AL F-INO APSANA GIRI

Narendra Raj Bhattarai, Nepalo

Forstelis vin subita morto,
Ni konsoliĝas,tiel estis la sorto.
Ridema,ĉarma niaesperiga ondo,
Malaperis malproksime en fremdalando.

Al ni vivantaj,plibone estas pensi,
Pri alia mondo al kiu ŝi vojaĝis.
De kie ŝi jam ne rekuniĝis,
Pro tio adiaŭon ŝi ne diris.

Kio instigis nin al la Movado ?
Aŭdeblas de ie ĉu voĉo kamrado?
Ĉu el ĉiela sfero ŝi alparolas ?
Kiel memorante vin,ni sopiras.

Ho,florfraŭlino,la nova sento,
Forblovis vin de ni la bruta vento.
Memorojn dolĉajn ni gardas enkoroj,
Ame salutas ni kunesprant' floroj.

Kio do povas la leciono,
Por en Esperantujo al nepalano,
El tre fora lokovoĉo ni aŭskultas,
Nenio ol Esperanto pli valoras.

ĈU DU ALTECOJ DE EVERESTO?

Narendra Raj Bhattarai, Nepalo

Kiom estas la alteco de Everesto? De bazlerneoj ni lernas ke Everesto altas je 8848 metroj super la marnivelo.Sed Ĉinio nun asertas ke la alteco estas 8844.43 metroj. Ĉinio jam tuj sukcesis konviki la Nepalan registraron,sed la ĉina cifero devas esti formale aprobita kaj anoncita al la publiko.

Laŭ la interkonsento, la alteco de la pinto inkluzive glacio estas 8848 metroj, kaj 8844.43 sen konsidere la glacio. Estas proponite ke oficiala alteco de Everesto bazita sur la roksurfaco ĉar la la alteco ŝanĝigadas pro neĝadoj kaj ventostormoj, do la fakuloj de Ĉinio kaj Nepalo interkonsentis agnoski kaj ĝis nunan altecon oficialigatan de la nepala flanko kaj samtempe tion de 8844,43 propitan de Ĉinio.

Oni asertas ke Ĉinio jam oficialigis la nove proponitan altecon en siaj lernolibroj kaj dokumentoj, kaj multekostegus reŝanĝi al la antaŭa cifero.

Sed estas la problemo pri kiu alteco estas pli justa.,kaj estus probleme kun longa historio de Everesto.